Pr­va tri do če­ti­ri da­na je po­če­t­na fa­za ko­ro­na­ vi­ru­sa, kad mo­gu bi­ti sa­mo vr­lo dis­kre­t­ne pro­me­ne na plu­ći­ma ili ih uo­p­šte ne mo­ra bi­ti. U fa­zi od če­tvr­tog, pe­tog pa do osmog da­na stva­ra­ju se "mle­č­na sta­kla", po­či­nju zo­ne ko­n­so­li­da­ci­je...   Ako pa­ci­jent ne po­č­ne s te­ra­pi­jom ko­ja po­ma­že na­šem imu­nom si­ste­mu da se izbo­ri, on­da od de­ve­tog do 13. da­na ima­mo ozbi­lj­ne oži­lj­ne zo­ne, izra­že­no zgru­ša­va­nje tki­va plu­ća, a po­sle 14. da­na i fi­bro­zu plu­ća, što je za­pra­vo kra­j­nji sta­di­jum te bo­le­sti, piše "Kurir". Ovo obja­šnja­va ra­dio­log iz Cen­tra za ra­dio­lo­gi­ju Kli­ni­č­kog cen­tra Sr­bi­je u Beo­gra­du do­k­tor Bo­jan Ban­ko i do­da­je da, kad se po­gle­da sni­mak plu­ća pa­ci­je­na­ta s ko­vi­dom, pos­to­ji ti­pi­č­na i ati­pi­č­na sli­ka. - Na­j­če­šće se ra­di o vi­ru­snoj pneu­mo­ni­ji ko­ja se ja­vlja obos­tra­no na plu­ći­ma, i to na­j­če­šće u do­njim de­lo­vi­ma, po­za­di. To je na­j­če­šće kao mle­č­no sta­klo, jed­na op­na s tan­kim se­p­ta­ma i to je po­če­t­ni ni­vo... Pr­va tri do če­ti­ri da­na je po­če­t­na fa­za ko­ro­na­ vi­ru­sa, kad mo­gu bi­ti sa­mo vr­lo dis­kre­t­ne pro­me­ne na plu­ći­ma ili ih uo­p­šte ne mo­ra bi­ti. U fa­zi od če­tvr­tog, pe­tog pa do osmog da­na stva­ra­ju se "mle­č­na sta­kla", po­či­nju zo­ne ko­n­so­li­da­ci­je... Ka­sni­je do­la­zi do za­de­blja­nja tki­va plu­ća, od­no­sno in­te­r­sti­ci­ju­ma.   Ka­ko od­mi­ču da­ni, a va­žno je re­ći da su sa­mo da­ni u pi­ta­nju, in­te­r­sti­ci­jum se za­de­blja­va, stva­ra­ju se zo­ne ko­n­so­li­da­ci­je a ta­mo ne­g­de po­sle 12-13 da­na i oži­lj­ne fi­bro­zne zo­ne ko­je se ne mo­gu re­pa­ri­ra­ti - re­kao je dr Ban­ko za RTS i ista­kao da je zbog to­ga va­žno ja­vi­ti se le­ka­ru sa pr­vim si­m­p­to­mi­ma, kao i da je ve­li­ka ra­zli­ka da li će­te do­ći dru­gog, tre­ćeg ili še­stog, se­d­mog da­na. Dr Ban­ko je ka­zao da je ce­la pan­de­mi­ja di­ja­g­nos­ti­č­ku ra­dio­lo­gi­ju sta­vi­la u sa­mu ži­žu, jer je sva­ki pa­ci­jent ko­ji se le­či od in­fe­k­ci­je ko­ro­nom ura­dio na­j­ma­nje je­dan ra­dio­lo­ški sni­mak, a to su na­j­če­šće re­n­d­gen i ske­ner. Izvor: Blic

Ka­sni­je do­la­zi do za­de­blja­nja tki­va plu­ća, od­no­sno in­te­r­sti­ci­ju­ma.

Ka­ko od­mi­ču da­ni, a va­žno je re­ći da su sa­mo da­ni u pi­ta­nju, in­te­r­sti­ci­jum se za­de­blja­va, stva­ra­ju se zo­ne ko­n­so­li­da­ci­je a ta­mo ne­g­de po­sle 12-13 da­na i oži­lj­ne fi­bro­zne zo­ne ko­je se ne mo­gu re­pa­ri­ra­ti - re­kao je dr Ban­ko za RTS i ista­kao da je zbog to­ga va­žno ja­vi­ti se le­ka­ru sa pr­vim si­m­p­to­mi­ma, kao i da je ve­li­ka ra­zli­ka da li će­te do­ći dru­gog, tre­ćeg ili še­stog, se­d­mog da­na.

Dr Ban­ko je ka­zao da je ce­la pan­de­mi­ja di­ja­g­nos­ti­č­ku ra­dio­lo­gi­ju sta­vi­la u sa­mu ži­žu, jer je sva­ki pa­ci­jent ko­ji se le­či od in­fe­k­ci­je ko­ro­nom ura­dio na­j­ma­nje je­dan ra­dio­lo­ški sni­mak, a to su na­j­če­šće re­n­d­gen i ske­ner.

Izvor: Blic