Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, dok se zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja, od punog cvetanja do precvetavanja.

Zaštita šljive

Na teritoriji RC Čačak koštičave voćne vrste nalaze se u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 67-69).

Lokalitet Lipnica

Na belim lepljivim klopkama, registrovani su ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). U periodu precvetavanja dolazi do piljenja larvi ovih štetočina, koje se zatim ubušuju u tek zametnute plodove.

U cilju suzbijanja šljivinih osa, samo u zasadima gde se šljive nalaze u fazi precvetavanja, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Futocis EC 25 (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03 – 0,05%

Perfekthion, Dimetogal (a.m. dimetoat) u koncentraciji 0,075 - 0,1%

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka je fungicidni tretman pre najavljenih padavina preparatom:

Mankogal 80, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

U zasadima gde je u toku cvetanje, primena insekticida je zabranjena! Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Niš - Zaštita šljive

Na području delovanja RC Niš zasadi šljiva se nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 67-69).

Na lepljivim klopkama je utvrđeno prisustvo imaga šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi šljivinih osa u tek zametnute plodove u zasadima šljiva koji se nalaze u fazi precvetavanja preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija, Futocis EC 25 (a.m. deltametrin) 0,03-0,05% ili Perfekthion, Dimetogal (a.m. dimetoata) 0,075 - 0,1%.

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Preporuka je fungicidni tretman pre najavljenih padavina preparatom:

Mankogal 80, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

Tretman obaviti samo u zasadima koji su ušli u fazu precvetavanja i formiranja plodnika, gde nema prisustva polinatora. Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Leskovac - Zaštita šljive

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljiva nalaze se u fenofazi cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 67-69).

Na belim lepljivim klopkama registruju se ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). U periodu precvetavanja dolazi do piljenja larvi ovih štetočina, koje se ubušuju u tek zametnute plodove.

Samo u zasadima gde se šljiva nalazi u fazi kraj cvetanja, sve latice opale, u cilju zaštite tek zametnutih plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Perfekthion, Dimetogal ( a.m. dimetoat) 0,075-0,1% ili

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija ( a.m. deltametrin) 0,03-0,05%

Najavljene padavine u narednom periodu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

U cilju zaštite od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Štetočine šljive:

Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum) ; Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na sledećoj strani pročitajte kako se sprovodi zaštita jabuka!

PageBreak

Zaštita jabuke

Na području Srbije zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama cvetanja, od punog cvetanja do precvetavanja.

U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi prezimelog lišća jabuke konstatovani su visoki procenti dozrelosti pseudotecija gljive koja prouzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) koji se kreću i do 40%.

Ovakvi procenti dozrelosti pseudotecija ukazuju na sposobnost gljive da u uslovima padavina oslobađa veliki broj askospora.

Uzimajući u obzir biologiju ovog patogena i najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, u narednih nekoliko dana prognozira se intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcija ovog patogena.

Jabuke se nalaze u izuzetno osetljivoj fazi razvoja, u fazi cvetanja, kada se ne sme dozvoliti ostvarenje primarnih infekcija. U zasadima jabuka, čim se ukaže povoljna prilika, preporučuje se primena kombinacije preventivnog i sistemičnog fungicida kako bi se obezbedila zaštita u predstojećim danima kada se najavljuje višednevni kišni period.

Mankogal-80 ili Dithane M-45 (mankozeb) 0,25%

+

Chorus 50-WG ili Ciprodex (ciprodinil) 0,05%

Uz navedenu kombinaciju preporuka je da se doda okvašivač kako bi se omogućilo bolje vezivanje i pokrovnost preparata kao i perzistencija primenjenih fungicida. Nakon završetka tretmana potrebno je bar 5 sati bez padavina da bi se depozit osušio i obezbedilo puno delovanje fungicida.

U zasadima gde se registruje prisustvo simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha) u vidu belih mladara preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje. Kod sorata osetljivih na pepelnicu jabuke kao što su Ajdared, Jonagold, Red Jonaprins i druge, preporučuje se primena sledećeg fungicida:

Stroby-DF, Lunar, Ardent 50-SC (kresoksim-metil) 0,02%.

Čačak - Zaštita jabuke

Na Području RC Čačak, zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja: od faze prvi otvoreni cvetovi do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).

Lokalitet Atenica

Zasadi jabuke se nalaze u osetljivoj fazi za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Najavljene padavine u narednim danima dovešće do oslobađanja askospora ovog patogena i stvoriće povoljne uslove za infekciju.

Proizvođačima se preporučuje, da pred najavljene padavine sprovedu tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Mankosav 75 WG (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%

Chorus 50 WG, Neon, Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

Osetljiva faza cvetanja jabuke i najavljene padavine narednih dana, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu hemijske mere zaštite primenom preparata:

Funguran OH (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05-0,06 %.

Prilikom primene pesticida treba se obavezno pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Novi Sad - Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi puno cvetanje (BBCH 65), do faze cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67).

Trenutno se nalazimo u veoma kritičnom periodu za zaštitu jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Padavine koje su najavljene za danas i sutra dovešće do oslobađanja velikog broja askospora i stvaranja povoljnih uslova za infekciju od strane ovog patogena.

Za subotu se najavljuje prestanak padavina pa se proizvođačima preporučuje, čim se ukaže prilika, primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja uz dodatak okvašivača:

Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M, Caiman (mankozeb) u količini 2,5 kg/ha
+
Chorus 50 WG (ciprodinil) u količini 0,3 – 0,5 kg/ha

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kod osetljivog sortimenta, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije kresoksim-metil (Stroby DF, Lunar, Ardent 50 SC) u koncentraciji 0,02%.

Nakon završetka tretmana potrebno je bar 5 sati bez padavina da bi se depozit osušio i obezbedilo puno delovanje fungicida.

Leskovac - Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se zavisno od sortimenta nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).

Jabuka je u fazi kada je osetljiva na infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom na najavljene padavine, prisutan infektivni potencijal u voćnjacima, i osetljivu fazu razvoja jabuke, proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine sprovedu tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Mankoslav 75WG (a.m. mankozeb) 0,25%
+
Chorus 50 WG, Neon, Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Kruševac - Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).

Najavljene padavine, osetljiva faza jabuke i prisutan infektivni potencijal mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida :
Dithane DG Neotec; Mankogal 80 (a.m.mankozeb ) 0,25 % +

Chorus 50 WG; Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05 %.

Štetočine jabuke:

Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na sledećoj strani pročitajte kako se sprovodi zaštita bresaka i nektarina!

PageBreak

Zaštita bresaka i nektarina

Svi regioni - Zaštita breskve i nektarine od tripsa

Na području Srbije, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju većina latica opada do faze formiranja plodnika.

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja cvetova registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thrips sp.). U toku je početak piljenja larvi tripsa.

Tripsi su u poslednjih nekoliko godina veoma značajne štetočine voća i povrća na našem prostoru. Velike štete pričinjavaju na nektarinama i breskvama tako što odrasle jedinke ishranom na cvetovima oštećuju latice, prašnike i tučak. Ženka pravi štete i prilikom polaganja jaja na cvetovima. Iz jaja se pile larve koje takođe ishranom nanose štete na tučku i tek zametnutim plodovima. Napadnuti plodovi nekrotiraju i deformišu se. Sa razvojem plodova dolazi do njihovog pucanja, a često iz njih curi i smola. Pored ovih direktnih šteta, tripsi mogu predstavljati i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg voća zbog karantinskog statusa koji imaju u nekim zemljama gde se izvozi voće iz Srbije.

U cilju suzbijanja ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Laser 240-SC (spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Tretman obaviti samo u sortimentu koji je ušao u fazu prcvetavanja I formiranja plodnika, gde nema prisustva polinatora. Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Na području delovanja RC Novi Sad rane i srednje sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72), dok se kasne sorte nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69).

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja grančica i dalje se registruju visoke brojnosti tripsa (Thysanoptera). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja bresaka i nektarina pogoduju ubrzanom razvoju ove štetočine. Prisustvo tripsa registrovano je u sledećim indeksima napada:

Imago: 10

Larve: 1

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-1%.

Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju zaštite lisne mase od pomenutog patogena preporučuje se primena fungicida Delan 700 WG ili Galileo (ditianon) u koncentraciji 0,075%.

Niš - Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Niš, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja, sve latice opale (67-69 BBCH).

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se pre najavljenih padavina primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP (a.m. kaptan) 0,2-0,3%.

Vizuelnim pregledom zasada bresaka i nektarina i metodom otresanja cvetova utvrđeno je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.).

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Laser (a.m.spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Tretman obaviti samo u zasadima koji su ušli u fazu precvetavanja i formiranja plodnika, gde nema prisustva polinatora. Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Leskovac - Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi bresaka i nektarina nalaze se u fenofazi cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 67-69).

Vizuelnim pregledima i metodom otresanja cvetova registruje se prisustvo tripsa (Thysanoptera). Ishranom larvi tripsa dolazi do oštećenja na tek zametnutim plodovima, pa napadnuti polodovi nekrotiraju i deformišu se. Sa razvojem plodova dolazi do njihovog pucanja.

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Insekticidni tretman obaviti samo u zasadima koji se nalaze u fazi kraj cvetanja, sve latice opale, gde nema prisustva polinatora.

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije formirane lisne mase prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite od navedenog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Tripsi (thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Čačak - Zaštita breskve i nektarine

Na području rada RC Čačak, zasadi breskvi i nektarina se nalaze u fenofazi cvetovi se smežuravaju, većina latica opada do faze kraj cvetanja, sve latice opale (67-69 BBCH).

Lokalitet Lipnica:

Pregledom i metodom otresanja cvetova registruje se prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera).

Vizuelnim pregledom registruje se prisustvo breskvine zelene vaši ( Myzus persicae ) u visokoj brojnosti.

Breskva se nalazi u veoma osetljivoj fazi razvoja kada prisustvo navedenih štetnih organizama moze ugroziti tržišni kvalitet plodova.U cilju suzbijanje navedenih štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Teppeki 500 WG (a.m. flonikamid ) u koncentraciji 0,012 – 0,014 %

Padavine najavljene tokom ove nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju sprečavanja ostvarenja infekcije pomenutim patogenom, preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije kaptan :

Captan 50 WP, Merpan 50 WP - u koncentraciji 0,2-0,3%.

Tretman obaviti samo u zasadima koji se nalaze u fazama precvetavanja gde nema prisustva oprašivača!

Štetočine breskve:

Tripsi (thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na sledećoj strani pročitajte kako se sprovodi zaštita jabuka!

PageBreak

Zaštita kupine

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja listova, od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 11-13).

Vizuelnim pregledom lastara registrovano je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis).

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Antracol WP-70 (a.m.propineb) 2kg/ha

Tilt 250-Ec (a.m.propikonazol) 0,5 l/ha.

10.4.2019 13:19 Kupina Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Valjevo - Zaštita kupine

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja lista, od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom zasada kupine, registrovano je prisustvo simptoma žute rđe (Kuehneola uredinis). Stepen zaraze se kreće od 30 do 35% kod sorte Čačanska bestrna i od 15 do 20% kod sorte Loh Nes.

U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

a.m.propineb (Antracol WP-70) 2kg/ha ili

a.m.propikonazol (Tilt 250-EC) 0,5 l/ha.

Štetočine kupine:

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Izvor: Portal Prognozno - izveštajne službe zaštite bilja