Poboljšana piramidalna kruna je takav oblik krune kod koje se na centralnoj produžnici (vodjici) nalazi 5 - 7 osnovnih skeletnih grana, koje su spiralno rasporedjene na rastojanju od 30 - 40cm. 

Prva godina: Kada se razvije i formira željeni broj skeletnih grana vodjica se prevodi na najvišu skeletnu granu. Odstranjivanjem vodjice gornji deo krune je otvoren, što je značajno za njeno bolje osvetljavanje, lakšu rezidbu, zaštitu i berbu plodova.

Posadjene sadnice se skrate na visinu od 70 - 100 cm, u zavisnosti o kojoj voćnoj vrsti se radi, ako na sadnici imamo kvalitetne prevremene grančice odaberemo 3 - 4 i njih skraćujemo na nekoliko pupoljaka vodeći racuna da poslednji pupoljak bude okrenut u polje, a ostale prevremene grančice uklanjamo do osnove.

Kada krene vegetacija uklanjamo sve mladare na sadnici koji su krenuli sa podloge i iznad spojenog mesta do 20 cm visine od tla. Svi izbili letorasti se ne diraju dok ne dostignu dužinu od 30 cm. Tada se vrši njihovo uklanjanje do visine od 70cm. 

U julu mesecu biramo tri jača mladara od kojih će vršni poslužiti za produžetak vodjice, a druga dva za prve dve skeletne grane. Da bi ove grane bile pod željenim uglom (45-50 stepeni) neophodno je izvesti njihovo razvodjenje uz pomoć čačkalica, žice, stiropora, štipaljke i sličnih predmeta.

Ostali prekobrojni mladari se ne uklanjaju, već se povijaju ili pinsiraju radi poboljšanja ishranjenosti primarnog skeleta i ranijeg stupanja na rod.

U proleće druge godine, pre kretanja vegetacije, ostavljene skeletne grane se skraćuju na oko 50cm od osnove. Vodjica se takodje skraćuje ali tako da njen presek bude za 20cm viši od preseka skeletnih grana. Takodje svi letorasti koji su u unutrašnjosti krune i koji se ukrštaju uklanjaju se do osnove.

PROČITAJTE VIŠE: Orezivanje voćaka - varijante za trešnje, višnje, jabuke i kruške

U toku jula meseca vrši se odabiranje nova tri mladara od kojih ce vršni biti prudužetak vodjice, a bočni će dati nove skeletne grane koje treba da budu rasporedjene u medjuprostor donjih skeletnih grana i pravilno rasporedjene po visini na oko 30cm od formiranih skeletnih grana.

Istovremeno, na donjim skeletnim granama, na udaljenosti od oko 50cm od mesta račvanja, odabiraju se mladari za obrazovanje prve serije sekundarnih grana. Treba paziti da one budu sa iste strane primarnih grana da se ne bi ukrštale i medjusobno zasenjivale.

Svi prebujni mladari i oni koji rastu vertikalno ili u unutrašnjost krune se odstranjuju, a ostali umereno bujni mladari se pinsiraju i dovode u položeniji položaj da bi se formirali cvetni pupoljci.

Na sledećoj strani pročitajte kako da nastavite rezidbu treće, četvrte i pete godine.

PageBreak

Rano u proleće treće godine skraćujemo donje skeletne grane u cilju formiranja druge serije sekundarnih grana koje su udaljene oko 60 cm od prve serije i u odnosu na njih imaju suprotan pravac pružanja da ne bi dolazilo do prekrštanja. 

Takodje se sekundarne grane skraćuju na 60cm kako bi se na njima formirale njihove sekundarne grane. Vodjica se skraćuje tako da vrh bude viši za 30cm od vrhova druge serije skeletnih grana.

Svi bujni letorasti i oni koji rastu uspravno se uklanjaju, a ostavljaju se umereno bujni horizontalnog porasta, jer ce se na njima formirati cvetni pupoljci.

U toku vegetacije posebnu pažnju treba obratiti na položaj prvih skeletnih grana jer one već nose rod i neophodno je da u odnosu na prudužnicu grade ugao od 45 - 50 stepeni (dovodjenje u pravi ugao).

Krajem jula na vodjici odabrati nove mladare za nove skeletne grane i produžnicu kao i prethodnih godina i uklanjati sve prebujne i vertikalne mladare i one koji rastu u unutrašnjosti krune i koji se prekrštaju.

PROČITAJTE VIŠE:  Prolećno orezivanje – eliksir za ruže

U proleće četvrte godine izvodjenje rezidbe je slično kao što je bilo u trećoj. Na produžnici se odabere još jedna skeletna grana, dok se na nižim skeletnim granama vrše sekundarna i tercijarna razgranjavanja, kao i formiranje rodnog drveta.

Posebna pažnja se obraća na položaj skeletnih grana i svaka grana koja nije u željenom položaju mora se uspraviti (vezivanjem za prudužnicu) ili nagnuti uz pomoć tegova ili vezivanja za deblo. U julu mesecu se vrši odabiranje još jednog mladara za poslednju skeletnu granu.

Rezidbom u proleće pete godine završava se formiranje ovog uzgojnog oblika. Vrši se uklanjanje vodjice i njeno prevodjenje na najvišu skeletnu granu čime se pravi mala vaza na vrhu. Rezidba na ostalim skeletnim granama se izvodi kao i prethodnih godina, a sve u cilju obrazovanja rodnog drveta.

Pravilno formirana poboljšana piramidalna kruna ima spiralno rasporedjene i razmaknute skeletne grane koje su čvrsto srasle sa produžnicom (ne očenjavaju se) i prekraćenu vodjicu, što doprinosi boljoj osvetljenosti i provetrenosti krune.

Izvor: Poljoprivredna savetodavna i stručna služba, Valjevo